Algemene voorwaarden

artikel 1.    Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen ValueXL B.V en een Wederpartij/Opdrachtgever waarop ValueXL B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ValueXL B.V., voor de uitvoering waarvan door ValueXL B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ValueXL B.V. en zijn directie.
 4. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van de Wederpartij/Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door ValueXL B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat ValueXL B.V. onweersproken laat dat Wederpartij/Opdrachtgever de algemene voorwaarden van ValueXL B.V. niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart. In overige gevallen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij/Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ValueXL B.V. en de Wederpartij/Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien ValueXL B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ValueXL B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2     Offertes, aanbiedingen en opdracht

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ValueXL B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door ValueXL B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. ValueXL B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij/Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen/tarieven, waaronder begrepen uurtarief, dagtarief, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ValueXL B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ValueXL B.V. anders aangeeft.
 5. Mondelinge toezeggingen verbinden ValueXL B.V. slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ValueXL B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes of aanbiedingen.
 7. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat ValueXL B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat ValueXL B.V. feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

artikel 3 Contractduur; looptijd en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen ValueXL B.V. en de Wederpartij/Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ValueXL B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ValueXL B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 4. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 5. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
 6. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
 7. Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ValueXL B.V., zal ValueXL B.V. in overleg met de Wederpartij/Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ValueXL B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening gebracht. De Wederpartij/Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ValueXL B.V. anders aangeeft.

artikel 4     Uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. ValueXL B.V. staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. ValueXL B.V. is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Wederpartij/Opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
 2. De Wederpartij/Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ValueXL B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij/Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ValueXL B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ValueXL B.V. zijn verstrekt, heeft ValueXL B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij/Opdrachtgever de gegevens aan ValueXL B.V. ter beschikking heeft gesteld. ValueXL B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ValueXL B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij/Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ValueXL B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door ValueXL B.V. of door ValueXL B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij/Opdrachtgever of een door de Wederpartij/Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Wederpartij/Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. ValueXL B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ValueXL B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij/Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij/Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. ValueXL B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij/Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ValueXL B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de ValueXL B.V., dan wel een door de ValueXL B.V. aangewezen bevoegd persoon en de Wederpartij/Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ValueXL B.V. op en is voor de Wederpartij/Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ValueXL B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ValueXL B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ValueXL B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien ValueXL B.V. met de Wederpartij/Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ValueXL B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij/Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ValueXL B.V.
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ValueXL B.V. rustende verplichting ingevolge de wet
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

artikel 5    Opschorting, ontbinding van de overeenkomst

 1. ValueXL B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
  • de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst ValueXL B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij/Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door vertraging aan de zijde van de Wederpartij/Opdrachtgever niet langer van ValueXL B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ValueXL B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ValueXL B.V. kan worden gevergd. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ValueXL B.V. op de Wederpartij/Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ValueXL B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien ValueXL B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is, is ValueXL B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ValueXL B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij/ Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij/Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij/Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ValueXL B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ValueXL B.V. op de Wederpartij/Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd plus bijkomende gemaakte kosten, integraal aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 6    Overmacht

 1. ValueXL B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij/Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ValueXL B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ValueXL B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ValueXL B.V. of van derden daaronder begrepen. ValueXL B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ValueXL B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ValueXL B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel ValueXL B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ValueXL B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij/Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 7    Wijze van factureren

 1. ValueXL B.V. factureert op basis van opgestelde urenstaten die Wederpartij/Opdrachtgever verbinden, tenzij Wederpartij/Opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.
 2.     Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij/Opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van door Wederpartij/Opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die Wederpartij/Opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart Wederpartij/Opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de ValueXL B.V. opgestelde urenstaat en het door Wederpartij/Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij ValueXL B.V. aanwezige urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Wederpartij/Opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.
 3. Indien Wederpartij/Opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan ValueXL B.V. heeft verstrekt, is ValueXL B.V. bevoegd zelf het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
 4. Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen.

artikel 8    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van ValueXL B.V. in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ValueXL B.V. aangegeven, in welk geval een nadeel voor ValueXL B.V. als gevolg van koersverschillen voor rekening van Wederpartij/Opdrachtgever komt. ValueXL B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Wederpartij/Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat Wederpartij/Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 3. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ValueXL B.V. tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. De Wederpartij/Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij/Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. ValueXL B.V. heeft het recht de door Wederpartij/Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. ValueXL B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij/Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ValueXL B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij/opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ValueXL B.V. verschuldigde. 
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij/Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij/Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ValueXL B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij/Opdrachtgever worden verhaald. De Wederpartij/Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij ValueXL B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Wederpartij/Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Wederpartij/Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 10. Indien Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 8:

a.zijn de verplichtingen van ValueXL B.V. tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de Wederpartij/Opdrachtgever hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen);

b.kan ValueXL B.V. van Wederpartij/Opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien ValueXL B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. ValueXL B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ValueXL B.V. is uitgegaan van door of namens de Wederpartij/Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Elke eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, met dien verstande dat de schadevergoedingsverplichting zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

artikel 10 Vrijwaring

 1. De Wederpartij/Opdrachtgever vrijwaart ValueXL B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ValueXL B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien ValueXL B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever gehouden ValueXL B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ValueXL B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ValueXL B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij/Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendom en geheimhouding 

 1. ValueXL B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ValueXL B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij/Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. ValueXL B.V. zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken, modellen, computerbestanden en andere bescheiden die in het kader van de opdracht zijn vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Wederpartij/Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Alle door ValueXL B.V. aan de Wederpartij/Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ValueXL B.V. totdat de Wederpartij/Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van ValueXL B.V. wegens niet nakoming van de overeenkomst door de Wederpartij/Opdrachtgever volledig heeft voldaan.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.3 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan Wederpartij/Opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de Wederpartij/Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens ValueXL B.V. is nagekomen.
 5. De Wederpartij/Opdrachtgever zal op verzoek van ValueXL B.V. medewerking verlenen aan het verstrekken van gegevens voor het interne kennisbestand. ValueXL B.V. ziet er op toe dat deze gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet in strijd wordt gehandeld met artikel 11.6.
 6. ValueXL B.V. en Wederpartij/Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de Wederpartij/Opdrachtgever en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de Wederpartij/Opdrachtgever.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ValueXL B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ValueXL B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ValueXL B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13     Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ValueXL B.V.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.